מה מסתתר בדוחות הפנסיוניים שלכם ולמה חשוב שתקראו אותם היטב?

זוכרים את המכתב השנתי שנשלח בכל שנה מחברות הביטוח ובתי ההשקעות שכולל מידע "מפחיד" על החסכונות הפנסיונים שלנו?
קשה להאמין, אבל שוב עברה לה שנה ובמהלך החודש האחרון כולנו קיבלנו אותו שוב (אם הפרטים שלנו מעודכנים בצורה תקינה).
לצערי, אצל רב האנשים הדואר הזה נערם על השולחן ומחכה לעתים שבועות וחודשים עד שמישהו יטרח לפתוח את המעטפה, אם בכלל.
את הדו"ח השנתי המקוצר בנו במשרד האוצר בפורמט מקוצר ואחיד, במטרה להפוך את הקריאה לפשוטה וקלה יותר.
המשמעות היא שהדו"ח שתקבלו יהיה במתכונת זהה, ידידותית יותר למשתמש וללא קשר לחברה שבה מנוהל החיסכון הפנסיוני שלכם.
אם אתם מאחוזים הבודדים שבאמת מתעמקים, בודקים ומשווים -ותרצו לעיין בדו"ח המפורט, תוכלו למצוא אותו באזור האישי שלכם באתר החברה המנהלת.
כדי להפוך את קריאת הדו"ח לקלה ומובנת יותר, הכנו הסבר מפורט על המשמעות של כל חלק בדו"ח, וכמה נקודות שחשובות לבדיקה.

המלצה קטנה לפני שממשיכים: בהתחשב בכך שאצל רובנו מדובר בסכום הכסף הגדול ביותר שנצבור במהלך החיים – לא כדאי לזלזל…

עד השנה, נשלחו הדו"חות השנתיים בעיקר באמצעות הדואר, אולם החל מהשנה יקבלו המבוטחים את הדו"חות באחד משלוש הדרכים הבאות: דואר, SMS לטלפון הנייד או בדואר אלקטרוני. באם אתם צפויים לקבל את הדו"ח באמצעות SMS או דואר אלקטרוני הייתם אמורים לקבל על כך מספר הודעות בחודשים האחרונים.

יש לשים לב כי לכל חוסך יש למעשה 2 דו"חות – דו"ח מקוצר ודו"ח מפורט. הדו"ח המקוצר הינו דו"ח בן עמוד אחד או שניים בלבד המציג את עיקרי הנתונים. דו"ח זה נשלח לכל המבוטחים באחת מהדרכים שצוינו לעיל. הדו"ח המפורט הינו דו"ח המציג פירוט נרחב של הנתונים ונמצא ב'איזור האישי' של כל חוסך באתר (ניתן גם לבקשו ע"י מוקד השירות של החברות או מהיועץ או הסוכן הפנסיוני שלכם).

חלק א' – תשלומים צפויים מקרן הפנסיה/קופת גמל

 • קצבה חודשית הצפויה לך בפרישה בגיל ___ – אומדן לסכום הפנסיה החודשית שתשולם החל מגיל הפרישה בתכנית. הסכום מחושב לפי יתרת הכספים שנצברו בחשבון בסוף תקופת הדו"ח, כך שהחישוב אינו כולל את ההפקדות העתידיות לקרן.
 • קצבה חודשית לאלמן/ה במקרה מוות – הקצבה הצפויה לאלמן/ה במקרה פטירת העמית.
 • קצבה חודשית ליתום במקרה מוות – הקצבה הצפויה ליתום במקרה פטירת העמית.
 • קצבה חודשית להורה נתמך במקרה מוות -הקצבה הצפויה להורה נתמך במקרה פטירת העמית.
 • קצבה חודשית במקרה של נכות מלאה – הסכום שישולם כקצבה חודשית במקרה של אבדן היכולת לעבוד.
 • שחרור מתשלום הפקדות לחשבון במקרה של נכות – הסכום שיופקד לקופה בכל חודש במקרה של אבדן היכולת לעבוד.
 • בקופת גמל: קיימת חלוקה נוספת של כספים הוניים (מיועדים למשיכה חד פעמית) וכספים המיועדים לקצבה (מיועדים למשיכה כקצבה או חד-פעמי כהיוון קצבה).

אומדן הקצבה החודשית בפרישה מתבסס על הצבירה בתום תקופת הביטוח הכוללת את מרכיב התגמולים וכן את מרכיב הפיצויים (ככל שקיים בחשבון).
ניתן לראות בדו"ח המפורט (הנמצא באתר החברה המנהלת באזור האישי) בטבלה א.3 "תשלומים צפויים לעמית או לשארים" את גובה השכר המבוטח בקרן ואת שיעור הכיסוי לאלמנה, יתום והורה וכן למקרה נכות. במידה ושיעור הכיסוי אינו תואם את הנדרש, ניתן לעבור למסלול ביטוח אחר בו שיעורי הכיסויים עשויים להתאים יותר לצרכי העמית.

למה חשוב לשים לב:
1. האם הסכומים למקרים חו"ח של פטירה או אבדן כושר עבודה מתאימים לרמת ההשתכרות של החוסך (אבדן כושר עבודה צריך להיות 75% מהשכר. לגבי פטירה יש לחשוב באם מספיק).
באם יש צורך, ניתן להגדיל את הכיסויים הביטוחיים בקרן ע"י שינוי מסלול ביטוח ו/או רכישת פוליסה נלוות (מומלץ להתייעץ עם בעל רישיון פנסיוני).
2. באם יש ילד נתמך -חשוב ליידע את הקרן ולהתייעץ עם בעל רישיון פנסיוני.
3. בקופת גמל, קרן השתלמות וביטוחי מנהלים -חשוב לבדוק באם מעודכנים מוטבים בקופה (מצוין באם מעודכנים מוטבים מתחת למלבן).
4. באם אתם עדיין רווקים, חשוב לוודא כי אינכם משלמים על כיסוי ביטוחי לשארים (בת זוג וילדים) -ניתן לוותר על כיסוי זה (מומלץ להתייעץ עם בעל רישיון פנסיוני) כיוון שאין לו רלוונטיות. עלויות הביטוח שבוטל יועברו למרכיב החיסכון לצורך הגדלת פנסיית הזקנה של המבוטח.

חלק ב' – תנועות בקרן/קופה בשנת 2017

 • יתרת הכספים בקרן בתחילת השנה – הסכום שנצבר בחשבון בתחילת השנה.
 • כספים שהופקדו לקרן – הסכומים שהופקדו במהלך שנת הדו"ח, כולל ההפקדות שבוצעו במהלך השנה בגין שנים קודמות. נתון זה לא כולל הפקדות שבוצעו לאחר 31.12 בגין שנת הדו"ח (למשל: הסכום עבור משכורת דצמבר המופקד בחודש ינואר לא נכלל בנתון זה). את פירוט ההפקדות ניתן למצוא בהמשך הדו"ח בטבלה ה. "פירוט הפקדות לחשבון".
 • רווחים/הפסדים בניכוי הוצאות ניהול השקעות – הרווח או ההפסד שנצבר בקרן במהלך השנה. הנתון מוצג לאחר ניכוי הוצאות ניהול השקעות אך אינו כולל את דמי הניהול בחשבון.
 • כספים שהעברת לקרן – השורה תופיע במידה ובוצע ניוד של כספים מקרן אחרת או ממוצר פנסיוני אחר לתוך הקרן.
 • כספים שהעברת מהקרן – השורה תופיע במידה ובוצע ניוד של כספים מהקרן אל קרן אחרת או למוצר פנסיוני אחר.
 • כספים שמשכת מהקרן – השורה תופיע במידה ובוצעה משיכה של כספים מהקרן.
 • דמי ניהול שנגבו בשנה זו – סך דמי הניהול (בשקלים) שנגבו בפועל מהחשבון. סכום זה כולל את דמי הניהול מהצבירה וכן מההפקדה (ככל שנגבו).
 • החזר דמי ניהול בגין תשלום דמי סליקה ע"י המעסיק – במידה ועמית שכיר מקבל שירותי שיווק פנסיוני, ובנוסף מעניק אותו בעל רישיון גם שירותי תפעול למעסיקו, נדרש המעסיק לממן את שירותי התפעול. עלות דמי הסליקה והתפעול תקוזז מעמלת הסוכן ותוחזר לחשבון העובד.
 • עלות ביטוח נכות – עלות הביטוח ששולמה עבור כיסוי ביטוח למקרה של אבדן היכולת לעבוד.
 • עלות ביטוח שארים – עלות הביטוח ששולמה עבור כיסוי ביטוח למקרה פטירה.
 • עדכון יתרת הכספים בגין הפעלת מנגנון איזון אקטוארי – הסכום שנוסף או נגרע מהיתרה בשל הפעלת מנגנון האיזון האקטוארי בקרן.
 • יתרת הכספים בחשבון בסוף השנה – הסכום שנצבר בקרן בסוף השנה.
 • יתרת הכספים בקרן בתחילת השנה – הסכום שנצבר בחשבון בתחילת השנה.
 • כספים שהופקדו לקרן – הסכומים שהופקדו במהלך שנת הדו"ח, כולל ההפקדות שבוצעו במהלך השנה בגין שנים קודמות. נתון זה לא כולל הפקדות שבוצעו לאחר 31.12 בגין שנת הדו"ח (למשל: הסכום עבור משכורת דצמבר המופקד בחודש ינואר לא נכלל בנתון זה). את פירוט ההפקדות ניתן למצוא בהמשך הדו"ח בטבלה ה. "פירוט הפקדות לחשבון".
 • רווחים/הפסדים בניכוי הוצאות ניהול השקעות – הרווח או ההפסד שנצבר בקרן במהלך השנה. הנתון מוצג לאחר ניכוי הוצאות ניהול השקעות אך אינו כולל את דמי הניהול בחשבון.
 • כספים שהעברת לקרן – השורה תופיע במידה ובוצע ניוד של כספים מקרן אחרת או ממוצר פנסיוני אחר לתוך הקרן.
 • כספים שהעברת מהקרן – השורה תופיע במידה ובוצע ניוד של כספים מהקרן אל קרן אחרת או למוצר פנסיוני אחר.
 • כספים שמשכת מהקרן – השורה תופיע במידה ובוצעה משיכה של כספים מהקרן.
 • דמי ניהול שנגבו בשנה זו – סך דמי הניהול (בשקלים) שנגבו בפועל מהחשבון. סכום זה כולל את דמי הניהול מהצבירה וכן מההפקדה (ככל שנגבו).
 • החזר דמי ניהול בגין תשלום דמי סליקה ע"י המעסיק – במידה ועמית שכיר מקבל שירותי שיווק פנסיוני, ובנוסף מעניק אותו בעל רישיון גם שירותי תפעול למעסיקו, נדרש המעסיק לממן את שירותי התפעול. עלות דמי הסליקה והתפעול תקוזז מעמלת הסוכן ותוחזר לחשבון העובד.
 • עלות ביטוח נכות – עלות הביטוח ששולמה עבור כיסוי ביטוח למקרה של אבדן היכולת לעבוד.
 • עלות ביטוח שארים – עלות הביטוח ששולמה עבור כיסוי ביטוח למקרה פטירה.
 • עדכון יתרת הכספים בגין הפעלת מנגנון איזון אקטוארי – הסכום שנוסף או נגרע מהיתרה בשל הפעלת מנגנון האיזון האקטוארי בקרן.
 • יתרת הכספים בחשבון בסוף השנה – הסכום שנצבר בקרן בסוף השנה.

למה חשוב לשים לב:
באם אתם עדיין רווקים, חשוב לוודא כי אינכם משלמים על כיסוי ביטוחי לשארים (בת זוג וילדים) -ניתן לוותר על כיסוי זה (מומלץ להתייעץ עם בעל רישיון פנסיוני) כיוון שאין לו רלוונטיות. עלויות הביטוח שבוטל יועברו למרכיב החיסכון לצורך הגדלת פנסיית הזקנה של המבוטח.

חלק ג' – אחוז דמי ניהול והוצאות בשנת 2017

 • דמי ניהול מהפקדה – אחוז דמי הניהול שנגבו בפועל מההפקדות השוטפות שבוצעו לקרן במהלך השנה.
 • דמי ניהול מחיסכון – אחוז דמי הניהול שנגבו בפועל מהצבירה בקרן במהלך השנה.
 • הוצאות ניהול השקעות – שיעור ההוצאות הישירות ששילמה הקרן לצורך ביצוע פעולות מסחר (למשל: עמלות קניה ומכירה, עמלות קסטודיאן, עמלות ניהול חיצוני, השקעות לא סחירות והוצאות אחרות). שיעור ההוצאות בכל מסלול זהה עבור כלל העמיתים באותו המסלול. אולם, הנתון המוצג בדו"ח הינו שקלול של הוצאות הניהול בכל המסלולים בקרן בהם נמצא העמית וליתרות בסוף השנה.

שיעור דמי הניהול מההפקדה ומהחיסכון הינו השיעור ששולם בפועל. כלומר, מחושב בהתאם לתקופת החברות בפועל בחשבון במהלך תקופת הדו"ח. למשל, אם סוכם על דמי ניהול שנתיים מהצבירה של 0.5% אבל העמית הצטרף לקופה רק באמצע השנה, אזי השיעור שיופיע יהיה לפי החלק היחסי ששולם בפועל (כלומר יופיע רק 0.25%).
ניתן לראות את שיעור דמי הניהול המעודכן בקופה נכון ל-31.12 בדו"ח המפורט חלק א בטבלה א.6 "דמי ניהול שנגבו בפועל מהקרן".
שיעור דמי הניהול שמופיע הינו משוקלל לכל המסלולים. על מנת לראות את שיעור דמי ניהול ששולמו בכל מסלול השקעה, יש להיכנס לדו"ח המפורט.
הוצאות ניהול השקעות אינם דמי ניהול. יש לזכור כי כספי החיסכון בקופת הגמל מושקעים, בין היתר, בשוק ההון . הכספים מושקעים בבורסה בארץ ובחו"ל (למשל במניות ואג"ח), וכן ישנם מסלולי השקעה בהם הקופה משלבת גם השקעה בנכסים אלטרנטיביים כמו למשל: קרנות גידור והשקעה בחו"ל, נדל"ן מניב, השקעה בפרוייקטים, אשראי לא סחיר ועוד, מתוך מטרה לגוון את ההשקעות ולסייע בהשאת תשואה וערך לחוסך. לצורך ניהול ההשקעות, נדרשת הקופה לשלם עמלות בגין ביצוע פעולות מסחר ואילו הן למעשה הוצאות ניהול השקעות.
התשואה המוצגת באתר ה"פנסיה/גמל/ביטוח נט" של משרד האוצר וכן רווחי העמית המוצגים בדו"ח השנתי והרבעוני הינם בניכוי עמלות ניהול השקעות (כלומר התשואה והרווח המוצגים הינם לאחר שהורידו את העמלות).

למה חשוב לשים לב:
משרד האוצר שם לכם 'בלון' צמוד לסעיף זה, בו רשום ממוצע דמי הניהול שמשלמים עמיתים באותה קופה. במילים אחרון, "מבחן הפראייר" -בדוק אם אתה משלם מעל הממוצע (פראייר) או דמי ניהול טובים לקופה זו.

ד. מסלולי השקעה ותשואות בשנת 2017

 • שם מסלול ההשקעה – מסלול ההשקעה שבו הכספים בקרן הושקעו במהלך השנה. במידה ובוצע מעבר בין מסלולים, יוצגו גם המסלולים בהם נוהלו הכספים במהלך השנה. הנתון המוצג הינו שיעור התשואה שעשתה הקרן במסלול ההשקעה במהלך כל השנה.

התשואה המוצגת זהה לזו המפורסמת באתר ה"פנסיה/גמל/ביטוח נט" של משרד האוצר, והינה תשואה ברוטו נומינלית (ללא דמי ניהול וללא שיעור עליית המדד) ובניכוי הוצאות ניהול השקעות.
הנתון המוצג הינו התשואה השנתית של המסלול ולא של החשבון הספציפי של העמית, שכן אינו כולל את הפעילות האישית שבוצעה בחשבון במהלך השנה (הפקדות, משיכות, העברות ועוד) אשר משפיעה על התשואה שהושגה בחשבון. כך למשל, עמית שהצטרף/הפקיד כספים במהלך השנה למסלול יצבור תשואה בחשבון ממועד ההצטרפות / ההפקדה (ולא את התשואה השנתית, שכן לא היה כל השנה במסלול).
חשוב להתאים את מסלול ההשקעה לרמת הסיכון הרצויה בהתאם לצרכי החוסך ולתקופת החיסכון.

למה חשוב לשים לב:
1. האם מסלול ההשקעה מתאים לאופי ולצרכים שלכם? האם אתם רוצים סיכון? ההשקעה לטווח ארוך או קצר? שיקולי מיסוי שונים…
2. יש לבדוק האם התשואה שהשיגה הקופה שלכם מספיק טובה? הנה כמה קופות לדוגמה בשנת 2017:
מסלול כללי: הקופות במסלול הכללי השיגו תשואה ממוצעת של כ- 7.50%.
מסלול לבני 50 ומטה: תשואה ממוצעת של כ- 8.50%.
מסלול סולידי: תשואה ממוצעת של כ- 6.00%.
מסלול מניות: תשואה שנעה בין 18%-10%.

ה. פירוט הפקדות לחשבון בשנת 2017

 • מועד ההפקדה – התאריך שבו התקבלו הכספים לחשבון.
 • חודש משכורת – חודש המשכורת עבורו הופקדו הכספים.
 • משכורת – השכר המבוטח שבגינו מפקיד המעסיק לקופה. השכר מדווח לקופה על ידי המעסיק.
 • תגמולי עובד -הסכום שמפקיד העובד (ככל שמדובר בשכיר, באמצעות המעסיק) למרכיב התגמולים.
 • תגמולי מעסיק – הסכום שמפקיד המעסיק למרכיב התגמולים.
 • פיצויים – הסכום שמפקיד המעסיק למרכיב הפיצויים.
 • סה"כ הפקדות – סך ההפקדות לחשבון (עובד + מעסיק + פיצויים).

למה חשוב לשים לב:
חשוב לבדוק כי ההפקדות שנרשמו בחשבון תואמות את ההפקדות שנעשו בפועל. ניתן לבדוק את תלושי השכר ולהשוות להפקדות המופיעות בדו"ח.
עבור קרן במעמד עצמאי, לא יופיעו העמודות "חודש משכורת", "משכורת", "תגמולי מעסיק", "פיצויים".
1. בדקו שכל ההפקדות (כל חודשי השכר) מעודכנים בדו"ח.
2. בדקו שהשכר הפנסיוני (שממנו נגזרות ההפקדות לקרן/קופה) הוא בהתאם להסכם העסקה ולחוק פנסיית חובה.

ו. פרטי הסוכן/היועץ שלך

פרטי הסוכן או היועץ במידה וקיים.

בדקו שהסוכן/יועץ הפנסיוני שלכם מעודכן בקופה, על מנת שיוכל לתת עבורך שירות ולעקוב אחרי הקופה, במידה ויש צורך לבצע שינויים.
כמו כן, אלו פרטי איש הקשר שלך (יצויין שם, טלפון וכתובת מייל הסוכן/יועץ שמטפל עבורך בקופה).

ו. אישור מס להצהרת הון

סך ההפקדות שבוצעו לקופה, לרבות העברות מקופות גמל אחרות ובניכוי משיכות והעברות לקופות גמל אחרות, מיום ההפקדה הראשונה ועד ליום 31.12 של שנת הדיווח.
ההפקדות מחולקות לקצבה מזכה ולקצבה מוכרת בהתאם להנחיות האוצר. רישום הכספים לקצבה מוכרת ייעשה רק אם הקופה יודעת בוודאות לשייך את הכספים למרכיב זה (החל מיום 1.1.2012).

ז. אישור הפקדות לצרכי מס

סך ההפקדות שבוצעו לקרן במהלך תקופת הדיווח.

החל מהשנה, ביוזמת הממונה על אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון, הדוחות המקוצרים יישלחו באמצעים דיגיטליים (בדואר אלקטרוני או ב-SMS ישירות לנייד) עבור חוסכים שפרטיהם מעודכנים אצל החברה המנהלת. אם ברצונכם לשמור על הסביבה, תוכלו לעדכן את פרטיכם באתר האינטרנט של החברה המנהלת, לאשר את הפסקת קבלת הדוחות ובכך להפסיק את שליחתם באמצעות הדואר.

צריכים עזרה בקריאת הדו"ח השנתי לעמית? -השאירו פרטים ואחזור אליכם בהקדם.

  שם ומשפחה

  מספר טלפון

  דואר אלקטרוני