השינויים העיקריים שיכנסו השבוע בקרן הפנסיה שלנו

בחודש יוני 2018 יכנס לתוקף התקנון התקני בקרנות הפנסיה החדשות. התקנון יעצב מחדש את הכיסויים אותם מעניקה הקרן למבוטחיה. במסגרת התקנון החדש יוגדר השכר המבוטח בקרן, תקופת האכשרה וכן גובה הכיסויים הביטוחים.

בשנים האחרונות מקדמת הרשות לשוק ההון, ביטוח וחיסכון את התקנון התקני (תקנון אחיד) בקרנות הפנסיה החדשות. בדומה למוצרי ביטוח אחרים בהם נעשו פעילויות ליצירת פוליסה אחידה (ביטוחי בריאות, אבדן כושר עבודה וכד') המטרה היא להקל על החוסכים בהשוואה בין התכניות השונות תוך כדי יצירת בסיס להשוואה לפי קריטריונים ברי השוואה כגון: תשואות, דמי ניהול ומדד השירות.

במהלך השבוע הקרוב וליתר דיוק, ב- 1 ביוני 2018, יכנס לתוקפו התקנון התקני ויעצב מחדש את הכיסויים אותם מקנה קרן הפנסיה המקיפה. בפוסט זה אסקור את השינויים העיקריים בקרן הפנסיה בעקבות כניסת התקנון החדש לתוקף.

חשוב לציין כי הסקירה כללית בלבד ולא מקיפה את כלל השינויים שיכנסו לתוקף במסגרת התקנון.

השכר הקובע:

יחושב על פי הוראות התקנון כגבוה מבין ממוצעי השכר המבוטח ב- 3 או ב- 12 החודשים הרצופים האחרונים או ב- 12 החודשים שקדמו ל- 12 החודשים האחרונים (אם תקופת החברות קצבה מ- 12 חודשים החישוב יבוצע לפי ההפקדות הקיימות בחודשים אלו), ולא יעלה על שלוש פעמים מהשכר הממוצע במשק (בשנת 2018 מדובר ב- 29,718 שקלים).

עמית שכיר: יחושב באמצעות חלוקת רכיב התגמולים ששולם בחודש מסוים בשיעור ההפקדות למרכיב התגמולים בפועל באותו חודש, ולכל הפחות ב- 12.5%.
עמית עצמאי: יחושב באמצעות חלוקת רכיב התגמולים ששולם בחודש מסוים ב- 16% (ברירת המחדל) או בשיעור ההפקדות למרכיב התגמולים בו בחר/ה העמית/ה, ולכל הפחות ב- 12.5%, בכפוף להמצאת אסמכתא מתאימה.

מסלול הביטוח בקרן:

לא יחול שינוי במסלול הביטוח למבוטחים קיימים (ברב מוחלט של המסלולים הקיימים. במידה ויהיה שינוי, תקבלו מכתב מקרן הפנסיה שלכם), אלא אם בחר/ה העמית/ה לעבור למסלולי הביטוח החדשים.

עודכנו מסלולי הביטוח וקיימים 9 מסלולי ביטוח חדשים, ביניהם מסלול ביטוח מותאם בו ניתן לבחור שיעורי כיסוי לנכות ושיעורי כיסוי לשארים, בהתאם לכיסויים הקיימים.

עמיתים חדשים יצטרפו למסלולי הביטוח החדשים בלבד.

הכיסוי הביטוחי לאבדן כושר עבודה יעלה והכיסוי הביטוחי למקרה מוות ירד. בעקבות השינוי בתעריפים, עודכנו גם מסלולי הביטוח בקרן כך שהם יכללו כיסוי מלא לאבדן כושר עבודה על 75% לכל מצטרף חדש, וכיסוי בגובה 100% למקרה מוות לכל גבר שיצטרף לראשונה עד לגיל 41. בעבור נשים, הן בכל גיל יזכו לכיסוי מלא של 75% לאבדן כושר עבודה ו- 100% לשארים.

בכל קרנות הפנסיה פרנציזה תהייה ברירת מחדל, בנוסף באפשרות החוסכים להוסיף אפשרות להגדלת קצבת הנכות המשולמת מעבר למדד (נכות מתפתחת).

באפשרות החוסך לבחור גיל תום ביטוח (60,62,64 או 67). במקרה של אירוע ביטוחי תשולם הקצבה עד לגיל תום הביטוח הנבחר, מעבר לגיל זה החוסך לא ימצא עוד בכיסוי ביטוחי לאבדן כושר עבודה ושארים. עלות הכיסוי הביטוחי תחושב בהתאם לגיל תום הביטוח.

קרן הפנסיה רשאית לבצע חיתום במועד ההצטרפות ובמקרה שבו השכר הריאלי עלה ב- 15%. בנוסף רשאית הקרן לבצע חיתום בהגדלת הכיסוי הביטוחי או בהגדלת גיל תום הביטוח.

מבוטחים קיימים במסלולים בעלי שיעור כיסוי ביטוחי אחר יישארו במסלול הקיים בהתאם לתקנון קרן הפנסיה שלהם.

קצבת הנכות:

העמית/ה יהא/תהא זכאי/ת לקבלת קצבת נכות רטרואקטיבית בגין כל 3 החודשים של תקופת ההמתנה, בתמורה לתוספת בעלות הביטוח (פרנצ'יזה). כיסוי זה יירכש לכל מבוטחי הקרן (בחלק מקרנות הפנסיה הוסף אוטומטית גם לעמיתים קיימים שלא ביקשו) וניתן יהיה לוותר עליו.

הורחבה הגדרתו של נכה סיעודי, הזכאי לתוספת בקצבת הנכות.

כיסוי לנכות מתפתחת: העמית/ה יהא/תהא רשאי/ת לבחור בתמורה לתוספת בעלות הביטוח, קצבת הנכות שתשולם לו/לה תוגדל ב- 2% בכל שנה בה היא מתקבלת.

קצבת שאירים של מבוטח:

קצבת השאירים המרבית: תעמוד על 100%, במקום 120% ברב קרנות הפנסיה כיום.

קצבת השאירים במקרה של יתום אחד: תעמוד על 40%, במקום 30% כיום.

ויתור על קצבת השאירים:
-במהלך הויתור על קצבת בן/בת הזוג תירכז קצבת יתומים בשיעור של 100%, במקום 60% כיום.
-בתקנות התקני תחול תקופת אכשרה בגין השבת הכיסוי לאחר ויתור על קצבת שארים, והעמית/ה עשוי/ה להידרש לערוך חיתום (הצהרת בריאות וכיו"ב). התקנון העדכני יאפשר לעמית/ה להימנע מתקופת האכשרה והחיתום, וזאת באמצעות רכישת ברות ביטוח במהלך תקופת הוויתור. היות שעלות ברות הביטוח נמוכה, אפשרות זו תהא ברירת מחדל בחלק מקרנות הפנסיה, וניתן לוותר עליה.
-במהלך תקופת הויתור, יינתן כיסוי לאירוע פטירה במהלך 90 ימים מהמועד בו נישא/ה העמית/ה או נולד לו/לה ילד/ה.

נוספה אפשרות להחזרת כספים לשאירים במקרה בו עולה היתרה הצבורה של העמית/ה על הערך הנוכחי של קצבת השאירים.

אלמן/ה (בלבד) רשאי/ת להוון 25% מקצבת השאירים לתקופה של עד 5 שנים, מבלי שידרש/תידרש לערוך חיתום.

אופן חלוקת קצבת השאירים:
60% אלמן/ה
40% ליתום או ליתומים בחלקים שווים
100% ליתום או יתומים, במקרה של היעדר אלמן/ה במועד פטירת העמית/ה
20% להורה נתמך

קצבה לבן מוגבל: תשולם קצבה בן מוגבל לכל ימי חייו, במקרה בו הפך הבן למוגבל לאחר שהמבוטח הצטרף/ה לקרן.
קצבה לבן נבחר עם מוגבלות: עמית/ה רשאי/ת לבחור כי חלק מקצבת האלמן/ה תשולם לילדו המוגבל לכל ימי חייו, גם במקרה בו הפך למודבל בטרם הצטרף/ה המבוטח/ת לקרן.

קצבת שאירי עמית לא מבוטח: הקצבה המשולמת לכל יתום תהא מחצית מהקצבה המשולמת לאלמן/ה.

אלמן/ה זכאים להבטחה של מינימום 240 קצבאות, ובלבד שגיל האלמן/ה אינו עולה על 87 בתום תקופת ההבטחה.

במקרה של העברה או משיכת כספים מרכיב התגמולים תחול גם כן תקופת אכשרה של 60 חודשים, לעניין גובה הכיסוי לשארים. גובה הכיסוי החדש יחושב בהתאם ליחס של הסכום שנמשך לבין הסכום המהוון של קצבאות השארים.

מנגנון אישור תביעות: התקנון התקני קובע תהליך ולו"ז אחידים לכל הקרנות.

ארכת ביטוח והסדר ריסק זמני:

נוספה ארכת ביטוח והסדר ריסק זמני לנכה חלקי או לנכה שחלה ירידה בשיעור נכותו.

עמית/ה בקרן פנסיה חדשה אחרת בשלב אותו שכר קובע בתקופת ארכת הביטוח, יהא/תהא זכאי/ת בקצבה רק מהקרן האחרת. במקרה של זכאות לקצבה נמוכה יותר, ישולם מהקרן ההפרש.

קצבת הזקנה:

עמית/ה הפורש/ת לזקנה רשאי/ת להמיר רק חלק מהיתרה הצבורה בחשבונו/ה לקצבה, ולהותיר את החלק הנותר כיתרה צבורה בקרן.

התקנון התקני מקל במגבלות הבטחת מינימום תשלומי קצבת זקנה למי שהיה נכה וקובע כי עמית/ה שהיה/שהייתה זכאי/ת לקבלת קצבת נכות במהלך 24 החודשים שקדמו למועד הגשת הבקשה לקצבת הזקנה, לא יוכל/תוכל לבחור בתקופת תשלומים מובטחים.

בוטלו המגבלות לעניין היוון 25% מפנסיית הזקנה לתקופה של 5 שנים.

מסלולי השקעות:

מגוון מסלולי ההשקעות בקרנות יורחב (בעיקר בקרנות הפנסיה הקטנות).

ניתן יהיה לחלק את ההפקדות לקרן בין מסלולי השקעות שונים.
ניתן יהיה לחלק את הצבירה הקיימת בקרן בין מסלולי השקעות שונים.

דמי ניהול:

בוטלה האפשרות לגביית דמי ניהול נוספים מקצבת נכות הנמוכה מקצבת המינימום.

הוגבל שיעור דמי הניהול בקרן משלימה שנפתחה כתוצאה מהפקדת כספים לקרן המקיפה מעבר לתקרה.

התקנון של כל קרן פנסיה מצוי באתר החברה המנהלת או ניתן להתקשר/לשלוח דוא"ל למוקדי השירות ולקבל את התקנון המלא בדוא"ל או בדואר.