טופס 161ד –בקשה לקיבוע זכויות לפי סעיף 9א לפקודה

אדם שהגיע ל'גיל הזכאות' (כהגדרתו בתקנות) ומעוניין לקבל פטור לפי סעיף 9א לפקודת מס הכנסה, נדרש למלא טופס 161ד (בקשה לקיבוע זכויות) ולהגישו לפקיד שומה באזור מגוריו.

במידה ופורש הגיע לגיל הזכאות ופרש מהעבודה, יש להגיש טופס 161א (מה אנחנו רוצים לעשות עם מענקי הפרישה) + 116ג (במידה ויש מס על מענקי הפרישה, ניתן לפרוש אותו על פני עד 6 שנים) + טופס 161ד – בקשה לקיבוע זכויות על מנת לקבל את הפטור על הקצבה המזכה או בקשה להיוון קצבה והכל במסגרת ניצול הפטור הכולל.

באופן מעשי, לכל אדם שהגיע לגיל הזכאות, יש תקרת הון פטורה בסך 739,116 ש”ח (נכון לשנת 2018) לניצול על משיכת מענקים פטורים, היוון קצבאות או פטור על קצבה מזכה.

מענקים פטורים שנמשכו ב-32 שנות העבודה שקדמו לגיל הזכאות יפגעו ביתרת ההון הפטורה הכולל לפי מקדם המרה של 1.35, כאשר המענקים צמודים למדד ליום הפרישה.

סוגי הפטור שניתן לקבל לפי סעיף 9א לפקודה:

-פטור ממס על קצבה המשולמת ע”י קרן פנסיה, חברת ביטוח או מעביד. תקרת הפטור על הקצבה המזכה עומדת על 8,380 ש”ח (נכון לשנת 2018).
-פטור על היוון קצבה כפוף ליתרת ההון הפטורה (היוון פנסיה או משיכת כספי תגמולים המיועדים לקצבה מקופת גמל).
(שימו לב: לא ניתן לנצל פטור זה על קצבאות שארים או הכנסה מיגיעה אישית).

בעתיד, שיעור הפטור יעלה בהדרגה בשנת 2020 ובשנת 2025. על הנישום לבחור בשלב קיבוע הזכויות את אופן קבלת הגידול בפטור העתידי:
-הגדלת הקצבה החודשית הפטורה בלבד.
-הגדלת ההון הפטור להיוון בלבד.
-הגדלה יחסית של הפטור (היחס שבין ההון הפטור לבין יתרת ההון הפטורה).

להלן שיעורי עליית הפטור:

למתקדמים: מה המשמעות של קיבוע זכויות?

מה מקבעים? לאחר ההתייעצות עם מומחה מיסוי בפרישה, ידרש הפורש הזכאי להחליט איזה וכמה מאחוזי הפטור על הקצבה ירצה לקבוע: פטור על הפיצויים? פטור על הקצבה? שילוב בין הפטורים? החלטה זו תלווה אותו לגיל 120.

מי צריך לקבע זכויות? כל מי שהגיע ל'גיל זכאות': אישה או גבר, ידרש למלא את הטופס. כל מי שפרש והגיעו לו מענקי פרישה ו/או פנסיה. גם מי שפרש לפני מספר שנים והגיע לגיל זכאות בשנת 2014 יוכל למלא טופס קיבוע הזכויות.

מה המשמעות של קיבוע זכויות? נוסחת השילוב החדשה קבעה כללים חדשים. נקבעה יתרת ההון הפטורה:

8,380X49%X 180 = 739,116 ₪

יתרה זו הולכת וגדלה, בקצב ה"פעימות" של הגדלת הפטור שנקבע בתיקון 190. מתוך סך ההון הפטור ממס, יוכל הפורש להתחשבן על כספי הפיצויים שקיבל במועד הפרישה וכן על כספים שקיבל במהלך עבודתו במהלך 32 שנה שקדמו לגיל הזכאות. (לא יותר מ- 32 שנות עבודה). בתהליך קיבוע הזכויות מחליט המגיע לגיל הזכאות באם הוא רוצה להשתמש – לאחר קיזוז המענקים מיתרת ההון הפטורה – בפטור על הקצבה או לממשה, כנגד היוון כספים שהוא צופה לקבל אותם בעתיד.`

דוגמא: ליעקב מלאו 67 שנים ביום 1.9.2018 הקצבה המזכה המשולמת לו היא בסך 8,500 ₪. הפטור המקסימאלי על הקצבה המגיע לו הוא 8,380×49%=4,106.

משנת 1986 ועד 2018 קיבל ראובן מענקים פטורים ממס בסך 290,000 ₪.

לחלופין הוא יוכל למשוך סכום חד פעמי בהיוון קצבה עד 347,616 ₪, ללא מס.

מה עדיף, להוון קצבה או פטור על מענקי הפרישה? התשובה משתנה בין אדם לאדם (מצב משפחתי, מצב רפואי, גובה הכנסות צפויות, המשך העסקה, סכומי מענקי פרישה ופנסיה צפויה, נכסים נזילים וכד').