מיזוג הלמן-אלדובי (פנסיה) ומיטב-דש יוצא לדרך

הודעה בדבר ניהול קרנות הפנסיה החדשות

הודעה על העברת ניהול מרצון של קרן הפנסיה המקיפה (מ.ה 1032 וקרן הפנסיה הכללית (מ.ה. 1177) של החברה לניהול מיטב דש גמל ופנסיה בע”מ, מאי 2021

הלמן-אלדובי קופות גמל ופנסיה בע”מ (“החברה“), מתכבדת לעדכנכם כדלקמן:

ביום 10 במרץ, 2021 ,נחתם הסכם להעברת ניהולן של קרנות הפנסיה החדשות של החברה, לניהולה של חברת מיטב דש גמל ופנסיה בע”מ (“העברת הניהול“).

במסגרת האמור, קרן הפנסיה המקיפה וקרן הפנסיה הכללית של החברה, צפויות לעבור מניהול הלמן-אלדובי קופות גמל ופנסיה בע”מ לניהול מיטב דש גמל ופנסיה בע”מ .

המועד המשוער להעברת הניהול הינו 30 ביוני 2021, וזאת בכפוף לאישור רשות שוק ההון ביטוח וחסכון.

יודגש כי אין בביצוע הליך העברת הניהול כדי לפגוע בזכויות העמיתים ו/או ברציפותן והן יוותרו ללא שינוי.

כמו כן, לכל עמית זכות להעביר את כספו בקרנות הפנסיה החדשות של החברה, לכל קרן פנסיה אחרת שתבחר, בכפוף להוראות הדין.

לאחר ביצוע העברת הניהול ובהתאם להוראות הדין, מיטב דש גמל ופנסיה בע”מ תוכל לשנות את תקנון קרן הפנסיה דלעיל ואת זכויות העמיתים.   

יובהר כי גם לאחר העברת הניהול למיטב דש גמל ופנסיה בע”מ, לא יהיה בהעברת הניהול בכדי לפגוע בהסכמי דמי הניהול וההתחייבויות בקשר לדמי הניהול שניתנו לעמיתי קרנות הפנסיה, לתקופה אליה התחייבה החברה, וזאת בכפוף ובהתאם להוראות הדין.

במסגרת העברת הניהול כאמור יועברו גם מאגרי המידע אודות קרן הפנסיה עם פרטי העמיתים, מהלמן-אלדובי קופות גמל ופנסיה בע”מ למיטב דש גמל ופנסיה בע”מ.

יובהר כי מדובר בהעברת ניהול של הקרנות הפנסיה בלבד, וכי קופות הגמל שבניהול החברה, אינן עוברות למיטב דש, אלא צפויות לעבור במהלך 2021 להפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע”מ. הודעה נפרדת בעניין העברת קופות הגמל תפורסם בנפרד.

לכל שאלה הנוגעת להעברת הניהול, ניתן לפנות לחברה מיטב דש פנסיה וגמל בע”מ. להלן פרטי ההתקשרות:

פרטי החברה הקולטת: מיטב דש גמל ופנסיה בע”מ ח.פ. 51-206520-2

כתובת אתר האינטרנט:  www.meitavdash.co.il

מספר טלפון: *3366            

כתובת דוא”ל לפניות: pmd@mtds.co.il

 

הלמן-אלדובי קופות גמל ופנסיה בע”מ

שאלות נוספות ותשובות על קרנות פנסיה

  • המועד המשוער להעברת הניהול הינו 30 ביוני 2021, וזאת בכפוף לאישור רשות שוק ההון ביטוח וחסכון. כלומר, מיום 01.07.2021, מיטב דש תנהל עבורך את קרן הפנסיה שלך.
  • המעבר לניהול קרן הפנסיה במיטב דש לא פוגע בתנאי קרן הפנסיה ולכן הזכויות שלך לא יפגעו בהליך העברת ניהול קרן הפנסיה.
  • המיזוג לא יפגע בדמי הניהול שלך והם ישמרו בהתאם לתנאים שנקבעו לך בהלמן אלדובי. כך למשל, לעמיתים שהצטרפו במסגרת פנסיית ברירת מחדל,  דמי הניהול שנקבעו עבורם מובטחים לתקופה של 10 שנים וזאת החל ממועד ההצטרפות.
  • לא תהיה פגיעה בכיסויים הביטוחיים. היקף הכיסוי הביטוחי יישאר זהה גם לאחר המעבר למיטב דש, אלא אם כן תבצע שינוי ביוזמתך.
  • ניהול ההשקעות עובר לידי מיטב דש, והוא נתון לשיקול דעת החברה המנהלת החדשה. יחד עם זאת, במועד העברת הניהול לא יחול שינוי במסלול ההשקעות בו בחרת.