קופת גמל

מהי קופת גמל?

קופת גמל מהווה את אחד מאפיקי החיסכון הפנסיוני בישראל. קופת גמל הינה חיסכון לטווח ארוך, בעל מרכיב של חיסכון בלבד ("חיסכון טהור" ללא כיסויים ביטוחיים). כלומר, באמצעותה ניתן לחסוך כספים לגיל פרישה וליהנות מהטבות מס. יש לשים לב כי בקופת גמל לא קיימים מרכיבים של ביטוח נכות או שאירים כחלק מהחיסכון בקופה, אולם ניתן לרכוש אותם בנפרד בחברת ביטוח ועדיין לזכות בהטבות מס.

מהי קרן השתלמות ומה ההבדל בינה לבין קופת גמל?

חשוב לדעת, כי קיים אפיק אחד בלבד שהחיסכון בו אינו לגיל הפרישה, אך ניתן לקבל בו הטבות מס– קרן השתלמות. קרנות ההשתלמות מהוות אפיק חיסכון לטווח קצר עד בינוני, המזכה את החוסכים בהטבות מס. במסגרת זו יכול החוסך למשוך את כספו בסכום חד פעמי פטור ממס (גם ממס רווחי הון!) לאחר שש שנים, או להמשיך לחסוך ובכך לשמור על הפטור ממס (ובלבד שלא בוצעה על ידו משיכה כלשהי מאותו חשבון). אם העמית משך חלק מהכסף שנצבר בחשבונו בקרן, ייסגר החשבון להפקדות חדשות והעמית יצטרך לפתוח חשבון חדש עם ותק חדש לצורך ביצוע ההפקדות השוטפות החדשות. במרבית קרנות ההשתלמות לשכירים מפקיד העובד מדי חודש 2.5% משכרו לקרן, והמעסיק מוסיף על כך כספים בשיעור של 7.5% משכר העובד.

כיצד מתבצעת ההפקדה לקופת הגמל?

בקופת גמל קיימים שני סוגי חוסכים – שכיר ועצמאי
כשהחוסך הינו שכיר, התשלום לחיסכון הפנסיוני מתחלק בינו לבין מעסיקו. העובד רשאי להפקיד עד 7% משכרו בכל חודש והמעסיק יכול להוסיף עוד 7.5% משכר העובד כתגמולים, ובנוסף עוד 8.33% משכר העובד כפיצויים (מוגבל בתקרת שכר). התשלומים לחיסכון פנסיוני מזכים את החוסך בהטבות מס עד לתקרת שכר מסוימת.
חוסך עצמאי, שיש לו הכנסה מעסק או ממשלח יד, רשאי להפקיד בחיסכון הפנסיוני שלו עד 16% מהכנסתו החודשית (מוגבל בתקרה) ולהיות זכאי לניכוי מס ו/או לזיכוי מס על תשלומיו.

כיצד מתקבל התשלום בגיל הפרישה?

בקופת גמל קיים שוני לגבי אופן תשלום כספים שנצברו בשל הפקדות לפני שנת 2008 לבין כספים שהופקדו לאחר שנת 2008.
החיסכון שנצבר בשל הפקדות לפני שנת 2008 ישולם על ידי קופת הגמל כסכום חד פעמי, כשהחוסך יגיע לגיל הפרישה.
לעומת זאת, כספים שיצברו בשל הפקדות לאחר שנת 2008, ישולמו לחוסך בדרך של פנסיה חודשית לכל ימי חייו של החוסך. בעת הפרישה יבחר החוסך מאיזה גוף ירצה לקבל את התשלום החודשי ויעביר אליו את הכספים שצבר.
אדם שזכאי לקצבה הגבוהה מכ- 3,850 ₪ לחודש (צמוד למדד פברואר 2008), יוכל למשוך את הסכום שצבר מעבר לסכום זה כסכום חד פעמי.

נכון להיום, רוב הכספים הקיימים בקופות הגמל נובעים מהפקדות שבוצעו לפני שנת 2008, והאפשרות למשוך את החיסכון שנצבר בשל הפקדות אלו בסכום חד פעמי בגיל הפרישה נשמרת לחוסך תמיד. כלומר, גם אם הכספים שהחוסך מפקיד היום לקופת הגמל מיועדים למשיכה בדרך של קצבה בלבד, עדיין הוא יוכל למשוך את הכספים שנצברו עד שנת 2008 כסכום חד פעמי. בנוסף, חשוב לציין כי קיימים כללי משיכה שונים על כספים שהופקדו לקופה בתקופות שונות, לדוגמא ישנם כספים שהופקדו בקופות גמל באופן עצמאי ולא על ידי מעסיק (קופות גמל במעמד עצמאי) הניתנים למשיכה לאחר 15 שנות הפקדה.

מה משפיע על גובה התשלום שאקבל לאחר הפרישה?

גובה התשלום בגין חיסכון שנצבר בשל הפקדות לפני שנת 2008, נקבע בהתאם לסכום הכסף שנצבר בחיסכון לאורך כל השנים עד לגיל הפרישה.
גובה התשלום בגין חיסכון שנצבר בשל הפקדות לאחר שנת 2008, נקבע בהתאם לסכום הכסף שנצבר בחיסכון לאורך כל השנים עד גיל הפרישה וחלוקתו במקדם ההמרה הקיים במוצר הפנסיוני שאליו הועברו הכספים לצורך תשלום הפנסיה.
סכום הכסף שיצליח החוסך לחסוך תלוי במספר גורמים, כגון: משך החיסכון (מספר השנים שבהן התמיד בחיסכון הפנסיוני שלו), רציפות החיסכון, גובה התשלומים שהועברו לחשבון החיסכון הפנסיוני שלו במהלך שנות העבודה, שיעור התשואה (הרווחים שהכסף שלו צבר בתקופת החיסכון) וגובה דמי הניהול ששילם לחברה המנהלת את החיסכון הפנסיוני.

מי מנהל את קופת הגמל?

מי שמבקש לנהל קופת גמל בישראל נדרש לקבל רישיון לחברה מנהלת, אשר תפקידה לנהל בעבור החוסכים את ההשקעות ולספק את השירות הנדרש.
נכסי קופת הגמל מופרדים מנכסי החברה המנהלת, וכך גם ההתחייבויות. כלומר, הנכסים של העמיתים מנוהלים בחשבון נפרד, כאשר החברה המנהלת מחויבת לנהל את החשבון בנאמנות. כל הפעילות של החברה המנהלת, לרבות ההתחייבויות שלה (בדומה לכל עסק אחר) כמו תשלומי שכר, הוצאות מימון תפעול וכד' – מופרדים מהתחייבויות ומנכסי קופת הגמל (השקעות כספי העמיתים).
לכל קופת גמל יש תקנון שהוא מסמך המסדיר את כל החובות והזכויות של החוסכים בקופת הגמל. החברה המנהלת את קופת הגמל חייבת לפעול על פי התקנון שמבטיח זכויות שוויוניות לכל החוסכים בקופה, ואינה רשאית לשלם תשלום שאינו בהתאם לתקנון.

מהם דמי הניהול בקופת הגמל?

רשאית לגבות דמי ניהול בעבור השירות שהיא מספקת. דמי הניהול מוגבלים בתקרה של עד 4% מההפקדות השוטפות לקרן ועד 1.05% מהחיסכון המצטבר.

מהם הקריטריונים שלפיהם כדאי להשוות בין קופות הגמל השונות ומהם הקריטריונים שלפיהם כדאי להשוות בין קופות גמל לבין מוצרים פנסיוניים אחרים?

 • איכות ניהול ההשקעות – בכל חודש מפריש החוסך סכום כסף לקופת הגמל. הגוף המנהל אמור להשקיע את הכסף בצורה הנכונה ביותר, בהתחשב במשך תקופת החיסכון, ברמת הסיכון וברמת פיזור הסיכונים הרצויות, ובאפיקי ההשקעה הטובים ביותר. התשואה המושגת לאורך השנים משפיעה על גובה הקצבה שיקבל החוסך עם הגיעו לגיל פרישה. חשוב לדעת, שהתשואה אינה מובטחת מראש לחוסך, והיא תלויה באיכות ניהול ההשקעות.
 • איכות השירות – הגוף המנהל מלווה את החוסך לאורך שנים רבות. במהלך שנים אלו חווה החוסך שינויים רבים אשר לעתים מצריכים התאמה של החיסכון הפנסיוני לצרכים חדשים. לדוגמה, במקרה של החלפת מקום עבודה, במקרה של גידול בשכר, במקרה של שינוי במצב המשפחתי (נישואין, ילדים וכד') או במקרים שבהם החוסך מבקש לקבל מידע כללי או ספציפי בנוגע לחיסכון שלו, לרבות מענה טלפוני זמין וקבלת שירותים באמצעות אתר האינטרנט. בכל המקרים על הגוף המנהל לתת ללקוח את השירות הטוב ביותר.
 • מחיר – מתוך התשלומים שמפריש החוסך לקופת הגמל, גובה הגוף המנהל דמי ניהול. דמי הניהול הם למעשה המחיר שהחוסך משלם על ניהול החיסכון הפנסיוני שלו והם מחושבים כאחוז מהיתרה הצבורה. מחיר זה אינו קבוע וניתן למיקוח מול הגוף המנהל. שיעור דמי הניהול המשולמים לגוף המנהל, משפיע באופן ישיר על סך החיסכון המצטבר לפנסיה: ככל ששיעור זה נמוך יותר, החיסכון גדל. לפיכך, למאפיין זה נודעת חשיבות רבה בבחירת תכנית החיסכון לפנסיה.

כיצד ניתן לקבל מידע נוסף?

מידע בנוגע לתשואות המושגות ולדמי הניהול הנגבים על ידי הגופים המנהלים, ניתן לצפות יחד בפגישה בנתוני התשואות מאתר משרד האוצר, ציון השירות של החברה המנהלת וקבלת הצעות בדמי הניהול בגופים השונים.

מידע לגבי נתונים אישיים ניתן למצוא בדוח השנתי ובדוחות הרבעוניים ששולחת לחוסך קופת הגמל ובאתר האינטרנט של קופת הגמל באמצעות קוד אישי.

כמו כן, הקים משרד האוצר את אתר ה"גמל נט" אשר עורך השוואה בין קופות הגמל השונות ומספק מידע מפורט על תשואות ותמהיל ההשקעות של קופות הגמל הפועלות בישראל. כתובת האתר : http://gemelnet.mof.gov.il

דמי ניהול הינם אחד הפרמטרים החשובים בבחירת קופה, אך אינם חזות הכל ויש חשיבות גם לשירות שהקרן מספקת ולתשואות שהיא משיגה. כשבוחנים את הביצועים של הגופים השונים בשנים האחרונות, ניתן לראות הבדלים משמעותיים בתשואה נטו, וכי הגופים "הזולים" בדרך כלל אינם מזהירים בביצועים שלהם לאורך השנים.

השוואת תשואות קופות הגמל

 • ילין לפידות
 • אלטשולר שחם
 • מיטב דש
 • מנורה מבטחים
 • כלל
 • פסגות גדיש
 • מגדל
 • הראל
 • אקסלנס
 • תעשייה אווירית
how can we help you?

Contact us at the Consulting WP office nearest to you or submit a business inquiry online.

מה שאנו מבזבזים אנו מפחיתים מירושתנו; מה שאנו חוסכים באופן מכוער אנו מחסירים מעצמנו. שביל הזהב נכון בשביל אחרים ובשבילנו.

placeholder
ז'אן דה לה ברוייר

התוכנית הכלכלית הטובה ביותר היא להוציא כמה שפחות; והמס הטוב ביותר הוא תמיד המס הפחות ביותר.

placeholder
ז'אן בפטיסט סיי

אדם החי מעל לאפשרויותיו בהווה נמצא בסכנה גדולה שבעוד זמן קצר יחיה מתחת להם.

placeholder
ג'וזף אדיסון

הוצאותיו הרגילות של אדם אסור להן שתעלינה על מחצית הכנסותיו, ואם הוא מבקש להיות עשיר – על שלישן.

placeholder
פרנסיס בייקון

יכולנו לחסוך שישה פני. חסכנו חמישה פני. אבל באיזה מחיר?

placeholder
סמואל בקט

החיסכון כשלעצמו הוא מקור לרווח גדול.

placeholder
סנקה

חיסכון הוא חצי הניצחון במאבק החיים; לא כל-כך קשה להרוויח כסף כמו להוציאו נכון.

placeholder
צ'ארלס ספרג'ון

חסכון הוא דבר נפלא. במיוחד אם אביך עשה אותו בשבילך.

placeholder
וינסטון צ'רצ'יל

לקבלת הצעה מקופת הגמל הרווחית ביותר