קרן פנסיה

how can we help you?

Contact us at the Consulting WP office nearest to you or submit a business inquiry online.

מה שאנו מבזבזים אנו מפחיתים מירושתנו; מה שאנו חוסכים באופן מכוער אנו מחסירים מעצמנו. שביל הזהב נכון בשביל אחרים ובשבילנו.

placeholder
ז'אן דה לה ברוייר

התוכנית הכלכלית הטובה ביותר היא להוציא כמה שפחות; והמס הטוב ביותר הוא תמיד המס הפחות ביותר.

placeholder
ז'אן בפטיסט סיי

אדם החי מעל לאפשרויותיו בהווה נמצא בסכנה גדולה שבעוד זמן קצר יחיה מתחת להם.

placeholder
ג'וזף אדיסון

הוצאותיו הרגילות של אדם אסור להן שתעלינה על מחצית הכנסותיו, ואם הוא מבקש להיות עשיר – על שלישן.

placeholder
פרנסיס בייקון

יכולנו לחסוך שישה פני. חסכנו חמישה פני. אבל באיזה מחיר?

placeholder
סמואל בקט

החיסכון כשלעצמו הוא מקור לרווח גדול.

placeholder
סנקה

חיסכון הוא חצי הניצחון במאבק החיים; לא כל-כך קשה להרוויח כסף כמו להוציאו נכון.

placeholder
צ'ארלס ספרג'ון

חסכון הוא דבר נפלא. במיוחד אם אביך עשה אותו בשבילך.

placeholder
וינסטון צ'רצ'יל

מהי קרן פנסיה?

קרן פנסיה מהווה אחד מאפיקי החיסכון הפנסיוני בישראל. אפיק חיסכון זה מיועד לתשלום פנסיה חודשית בהגיע החוסך לגיל הפרישה (67 לגבר, 64 לאישה). קרנות הפנסיה פועלות על בסיס ביטוח הדדי, כלומר – הסיכונים הביטוחיים (סיכון מפני אובדן כושר עבודה ומפני מוות) אינם מוטלים על חברת הביטוח, אלא על העמיתים עצמם המבטחים, למעשה, זה את זה. ביטוח הדדי מחייב את מנהל קרן הפנסיה לפעול באחריות בכל הנוגע לניהול הסיכונים הביטוחיים, מאחר שכל "טעות" משולמת על ידי החוסכים, כפי שכל "הצלחה" מגדילה את החיסכון הפנסיוני של החוסכים באותה קרן. היתרון של הביטוח ההדדי נעוץ במחיר זול יחסית שמשלמים החוסכים (מאחר שקרן הפנסיה לא נושאת בסיכון הביטוחי). החיסרון לעומת זאת הוא שייתכנו שינויים בזכויות עמיתים כתוצאה לדוגמה, תשלומים גבוהים מהצפוי בגין אירועים ביטוחיים (איזון אקטוארי).
קיימים ארבעה סוגים של קרנות פנסיה: קרן פנסיה ותיקה שבהסדר, קרן פנסיה ותיקה מאוזנת, קרן פנסיה חדשה כללית וקרן פנסיה חדשה מקיפה. בנוסף, אצל מעסיקים שונים, במיוחד במגזר הציבורי, קיימים הסדרי פנסיה תקציבית. הקרנות היחידות שניתן להצטרף אליהן נכון להיום הן קרנות הפנסיה החדשות.

כיצד מתבצע ניהול 'סיכוני' הביטוח?

בקרן פנסיה יש כיסוי לשלושה סיכוני ביטוח: ביטוח מפני התארכות החיים, ביטוח מפני נכות וביטוח שאירים. האופן שבו מנהל קרן הפנסיה מטפל בסיכונים הביטוחיים, משפיע על גובה החיסכון הפנסיוני של החוסך ועל חשיפתו לסיכונים השונים. ניהול הסיכונים מושפע, בין היתר, מרכישת ביטוח משנה, כלומר – התקשרות עם מבטח משנה הלוקח חלק מהסיכון, מתהליך החיתום (בדיקת מצבו הבריאותי של מצטרף חדש), ומההקפדה של קרן הפנסיה לשלם רק בהתאם לתקנונה ובאופן שוויוני וזהה לכולם.

כיצד מתבצעת ההפקדה לקרן פנסיה?

בקרן פנסיה קיימים שני סוגי חוסכים – שכיר ועצמאי
כשהחוסך הינו שכיר, התשלום לחיסכון הפנסיוני מתחלק בינו לבין מעסיקו.
העובד רשאי להפקיד עד 7% משכרו בכל חודש והמעסיק יכול להוסיף עוד 7.5% משכר העובד כתגמולים ובנוסף עוד 8.33% משכר העובד כפיצויים (מוגבל בתקרת שכר). התשלומים לחיסכון פנסיוני מזכים את החוסך בהטבות מס עד לתקרת שכר מסוימת.
חוסך עצמאי, שיש לו הכנסה מעסק או ממשלח יד, רשאי להפקיד בחיסכון הפנסיוני שלו עד 16% מהכנסתו החודשית (מוגבל בתקרה) ולהיות זכאי לניכוי מס ו/או לזיכוי מס על תשלומיו.

כיצד מתקבל התשלום בגיל הפרישה?

בהגיע החוסך לגיל הפרישה תיקבע לו פנסיה חודשית, שתחושב בהתאם לחיסכון שצבר ובהתאם למסלול הפרישה שבחר. הפנסיה תשולם לחוסך לכל חייו.
יש לשים לב כי את תשלום הפנסיה ניתן לקבל כבר בגיל 60, אולם ככל שהפנסיה מתקבלת בגיל צעיר יותר, היא נמוכה יותר.

אדם שזכאי לקצבה הגבוהה מכ- 3,850 ₪ לחודש (צמוד למדד פברואר 2008), יוכל למשוך את הסכום שצבר מעבר לסכום זה כסכום חד פעמי.
כמו כן, בקרנות הפנסיה החדשות, כאשר החוסך מגיע לגיל פרישה, הוא יכול לבחור לקבל הבטחת מינימום של תשלומי פנסיה שישולמו ליורשיו גם במקרה שילך לעולמו במהלך תקופת ההבטחה (לדוגמה, אם בחר תקופת הבטחה של 240 חודשים שהינם 20 שנים ונפטר לאחר שנה מיום התחלת קבלת הפנסיה, שאיריו או יורשיו יהיו זכאים להמשך תשלומי הפנסיה במשך 19 השנים הנותרות).

מה משפיע על גובה התשלום שמקבל החוסך לאחר הפרישה?

בקרנות הפנסיה החדשות, גובה הפנסיה נקבע בהתאם לסכום הכסף שנצבר בחיסכון לאורך כל השנים עד גיל הפרישה וחלוקתו במקדם ההמרה. סכום הכסף שיצליח החוסך לחסוך תלוי במספר גורמים, כגון: משך החיסכון (מספר השנים שבהן התמיד בחיסכון הפנסיוני שלו), רציפות החיסכון, גובה התשלומים ששולמו לחשבון החיסכון הפנסיוני שלו במהלך שנות העבודה, שיעור התשואה (הרווחים שהכסף שלו צבר בתקופת החיסכון) וגובה דמי הניהול ששילם החוסך לחברה המנהלת את החיסכון הפנסיוני.

מי מנהל את קרן הפנסיה?

מי שמבקש לנהל קרן פנסיה בישראל נדרש לקבל רישיון לחברה מנהלת, אשר תפקידה לנהל בעבור החוסכים את ההשקעות ולספק את השירות הנדרש. נכסי קרן הפנסיה מופרדים מנכסי החברה המנהלת, וכך גם ההתחייבויות. כלומר, הנכסים של העמיתים מנוהלים בחשבון נפרד, כאשר החברה המנהלת מחויבת לנהל את החשבון בנאמנות. כל הפעילות של החברה המנהלת, לרבות ההתחייבויות שלה (בדומה לכל עסק אחר) כמו תשלומי שכר, הוצאות מימון תפעול וכד' – מופרדים מהתחייבויות ומנכסי קרן הפנסיה (השקעות כספי העמיתים). לכל קרן פנסיה יש תקנון שהוא מסמך המסדיר את כל החובות והזכויות של החוסכים בקרן הפנסיה. החברה המנהלת את קרן הפנסיה חייבת לפעול על פי התקנון שמבטיח זכויות שוויוניות לכל החוסכים בקרן, ואינה רשאית לשלם תשלום שאינו בהתאם לתקנון.

מהם דמי הניהול בקרן פנסיה חדשה?

החברה המנהלת של קרן הפנסיה רשאית לגבות דמי ניהול בעבור השירות שהיא מספקת. דמי הניהול מוגבלים בתקרה של עד 6% מההפקדות השוטפות לקרן ועד 0.5% מהחיסכון המצטבר. כך לדוגמה, עובד שמפקיד 1,000 ₪ בחודש לקרן הפנסיה, ישלם 60 ₪ מתוכם בכל חודש כדמי ניהול מההפקדה השוטפת. כלומר, בכל חודש נשאר סכום של 940 ש"ח המועבר לחיסכון המצטבר. בנוסף, גובה קרן הפנסיה דמי ניהול נוספים בשיעור שנתי של 0.5% מהחיסכון המצטבר. יש לשים לב כי שיעור דמי הניהול המצוין לעיל הינו השיעור המקסימאלי אותו רשאית קרן הפנסיה לגבות. ניתן להתמקח עם קרן הפנסיה על שיעור זה ובכך להשיג הנחה בדמי הניהול.

מהם הקריטריונים שלפיהם כדאי להשוות בין קרנות פנסיה שונות ומהם הקריטריונים שלפיהם כדאי להשוות בין קרנות פנסיה לבין מוצרים פנסיוניים אחרים?

  • איכות ניהול ההשקעות – בכל חודש מפריש החוסך סכום כסף לקרן הפנסיה. הגוף המנהל אמור להשקיע את הכסף בצורה הנכונה ביותר, בהתחשב במשך תקופת החיסכון, ברמת הסיכון וברמת פיזור הסיכונים הרצויות, ובאפיקי ההשקעה הטובים ביותר.
    התשואה המושגת לאורך השנים משפיעה על גובה הקצבה שיקבל החוסך עם הגיעו לגיל פרישה. חשוב לדעת, שהתשואה אינה מובטחת מראש לחוסך, והיא תלויה באיכות ניהול ההשקעות.
  • איכות השירות – הגוף המנהל מלווה את החוסך לאורך שנים רבות. במהלך שנים אלו חווה החוסך שינויים רבים אשר לעתים מצריכים התאמה של החיסכון הפנסיוני לצרכים חדשים. לדוגמה, במקרה של החלפת מקום עבודה, במקרה של גידול בשכר, במקרה של שינוי במצב המשפחתי (נישואין, ילדים וכד') או במקרים שבהם החוסך מבקש לקבל מידע כללי או ספציפי בנוגע לחיסכון שלו, לרבות מענה טלפוני זמין וקבלת שירותים באמצעות אתר האינטרנט. בכל המקרים על הגוף המנהל לתת ללקוח את השירות הטוב ביותר.
  • מחיר – מתוך התשלומים שמפריש החוסך לקרן הפנסיה, גובה הגוף המנהל דמי ניהול. דמי הניהול הם למעשה המחיר שהחוסך משלם בעבור עלויות ההצטרפות לקרן הפנסיה ובעבור ניהול החיסכון הפנסיוני שלו. מחיר זה אינו קבוע וניתן למיקוח מול הגוף המנהל. שיעור דמי הניהול המשולמים לגוף המנהל, משפיע באופן ישיר על סך החיסכון המצטבר לפנסיה: ככל ששיעור זה נמוך יותר, החיסכון גדל. לפיכך, למאפיין זה קיימת חשיבות רבה בבחירת תכנית החיסכון לפנסיה.

כיצד ניתן לקבל מידע נוסף?

מידע בנוגע לתשואות המושגות ולדמי הניהול הנגבים על ידי הגופים המנהלים, ניתן לצפות יחד בפגישה בנתוני התשואות מאתר משרד האוצר, ציון השירות של החברה המנהלת וקבלת הצעות בדמי הניהול בגופים השונים.

מידע לגבי נתונים אישיים של חוסך ניתן למצוא בדוח השנתי ובדוחות הרבעוניים ששולחת קרן הפנסיה ובאתר האינטרנט של קרן הפנסיה באמצעות קוד אישי.

כמו כן, הקים משרד האוצר את אתר ה'פנסיה נט' אשר בו ישנה מערכת שמפיקה תרשימים וטבלאות למדידה ולהשוואה של תשואות חודשיות של קרנות פנסיה, חברות מנהלות, תאגידים שולטים או מדידה והשוואה של תשואות חודשיות לפי סוג קרן, לכל טווח זמן ובכל נקודת זמן. כתובת האתר: http://pensyanet.mof.gov.il

יתרונותיה של קרן הפנסיה

מסלולי חיסכון מגוונים
30% מההשקעות
בעלי ריבית מובטחת
דמי ניהול נמוכים
מסלולי פרישה מגוונים
מסלולי ביטוח מגוונים
-נכות ושארים
עלות כיסוי ביטוחי נמוכה
(ביטוח הדדי)

תשואות קרנות הפנסיה

  • אלטשולר שחם
  • הלמן אלדובי
  • מנורה מבטחים
  • מגדל מקפת
  • פסגות

התשואות מאתר משרד האוצר, רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון: http://pensyanet.cma.gov.il

מחפש קרן פנסיה מובילה?